ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 22.02.2017

Особлива інформація на 20.02.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

120.02.2017281457244.44006.03.2017 - 20.08.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 20.02.2017 року (Протокол №1 вiд 20 лютого 2017 року). Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 06.03.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): Позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення (Протокол №1 вiд 20 лютого 2017 року) про продовження термiну виплати дивiдендiв за 2014-2015 роки, про виплату яких було оголошено загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 08 серпня 2016 року) у зв'язку iз обмеженнями, встановленими положеннями постанови Правлiння Нацiонального банку України № 386 "Про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України" вiд 14 вересня 2016 року та постанови Правлiння Нацiонального банку України № 410 "Про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України" вiд 13 грудня 2016 року в сумi 281 457 244 (двiстi вiсiмдесят один мiльйон чотириста п'ятдесят сiм тисяч двiстi сорок чотири) гривнi 44 копiйки. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 08 серпня 2016 року) 08 серпня 2016 року була затверджена виплата чистого прибутку Товариства в якостi дивiдендiв акцiонерам Товариства, який згiдно фiнансової звiтностi за 2014-2015 роки в сумi складає 707 046 044 (сiмсот сiм мiльйонiв сорок шiсть тисяч сорок чотири) гривнi 00 копiйок (на одну акцiю - 7 070 460, 44 грн.). За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 08 серпня 2016 року), в строки вiдповiдно до чинного законодавства України та з урахуванням обмежень, встановленими положеннями Нацiонального банку України, з метою врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України, були здiйсненi виплати дивiдендiв на загальну суму 425 588 799 (чотириста двадцять п'ять мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч сiмсот дев'яносто дев'ять) гривень 56 копiйок. Таким чином, сума дивiдендiв, що пiдлягає виплатi акцiонерам Товариства становить 281 457 244 (двiстi вiсiмдесят один мiльйон чотириста п'ятдесят сiм тисяч двiстi сорок чотири) гривнi 44 копiйки. Строк виплати дивiдендiв: з 06.03.2017 року в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 20 серпня 2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередно акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: Товариство може здiйснювати виплату дивiдендiв Вигодонабувачам шляхом виплати всiєї суми кiлькома частками протягом строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Виплати проводяться частинами до 20-го числа кожного календарного мiсяця включно. Якщо день виплати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, виплата переноситься на перший наступний робочий день. Виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно.