ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 10.08.2016

Особлива інформація на 08.08.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

108.08.2016707046044.00023.08.2016 - 08.02.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 08.08.2016р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 22.08.2016р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): виплата чистого прибутку Товариства в якостi дивiдендiв акцiонерам Товариства, який згiдно фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 458 037 883 (чотириста п'ятдесят вiсiм мiльйонiв тридцять сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят три) гривнi 00 копiйок та чистого прибутку за 2014 рiк у розмiрi 249 008 161 (двiстi сорок дев'ять мiльйонiв вiсiм тисяч сто шiстдесят одна) гривня 00 копiйок, що разом складає 707 046 044 (сiмсот сiм мiльйонiв сорок шiсть тисяч сорок чотири) гривнi 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 23.08.2016 року в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 08 лютого 2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередно акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: Товариство може здiйснювати виплату дивiдендiв Вигодонабувачам шляхом виплати всiєї суми кiлькома частками протягом строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Виплати проводяться частинами до 08-го числа кожного календарного мiсяця включно. Якщо день виплати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, виплата переноситься на перший наступний робочий день. Виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно.