ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Особлива інформація на 16.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2015Обраночлен Наглядової РадиБернар Рєспо (Bernard Respaut) EM , 211210, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2015 р. протоколом № 1 вiд 10 квiтня 2015 р прийняте рiшення про: обрання п. Бернара Рєспо (Bernard Respaut) членом Наглядової Ради Товариства паспорт EM 211210 громадянин Бельгiї, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки з 10 квiтня 2015 року. Частка у статутному капiталi – 00,00%, Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: директор зi стратегiчного розвитку у Компанiї SCR Sibelco NV, вiце-президент зi стратегiчного розвитку в Європi у Компанiї SCR Sibelco NV, виконавчий вiце-президент зi стратегiчного розвитку в Європi у Компанiї SCR Sibelco NV. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової РадиЖан Люк Делершнайдер (Jean Luc Deleersnyder)EG , 096873, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2015 р. протоколом № 1 вiд 10 квiтня 2015 р прийняте рiшення про: припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства п. Жана Люка Делершнайдера (Jean Luc Deleersnyder) у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень, паспорт EG 096873 Леббеке, Бельгiя, громадянин Бельгiї. Строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%, Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 12.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10.04.2015ОбраноГолова Наглядової РадиЖан Люк Делершнайдер (Jean Luc Deleersnyder) EG , 096873 , д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2015 р. протоколом № 1 вiд 10 квiтня 2015 р прийняте рiшення про: обрання п. Жана Люка Делершнайдера (Jean Luc Deleersnyder) Головою Наглядової Ради Товариства, паспорт EG 096873 Леббеке, Бельгiя, громадянин Бельгiї. Строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки, з 10.04. 2015 р., частка у статутному капiталi – 00,00%, Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: Компанiя SCR-Sibelco,Головний операцiйний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10.04.2015Припинено повноваженнячлен Наглядової РадиФеликс Морено Диаза (Felix Moreno Diaz)Х , 212472, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2015 р. протоколом № 1 вiд 10 квiтня 2015 р прийняте рiшення про: припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства п. Феликса Морено Диаза (Felix Moreno Diaz), у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень, паспорт Х 212472, громадянин Iспанiї. Строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%, Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 12.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10.04.2015Обраночлен Наглядової РадиФеликс Морено Диаза (Felix Moreno Diaz)Х , 212472, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2015 р. протоколом № 1 вiд 10 квiтня 2015 р прийняте рiшення про: обрання п. Феликса Морено Диаза (Felix Moreno Diaz), членом Наглядової Ради Товариства, паспорт Х 212472, громадянин Iспанiї. Строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки, з 10.04. 2015 р., частка у статутному капiталi – 00,00%, Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: Вiце-президент з фiнансiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової РадиБiргер Солберг (Birger Solberg) P NOR, 27494582, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 10 квiтня 2015 р. протоколом № 1 вiд 10 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про: припинення повноважень члена Наглядової Ради п. Бiргера Солберга (Birger Solberg) у зв’язку з поданням ним заяви про звiльнення з займаної посади за власним бажанням паспорт P NOR № 27494582, громадянин Норвегiї, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%, Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 17.04.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.