ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Особлива інформація на 01.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.03.2015ЗвільненоГенеральний директорГордiенко Денис ГеннадiйовичВА, 000896, 07.07.1995, Київським РО УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 27 березня 2015 р. Протоколом № 2 прийняте рiшення про: припинення повноважень Генерального директора п. Гордiєнка Дениса Геннадiйовича у зв’язку з поданням ним заяви про звiльнення з займаної посади за власним бажанням, паспорт ВА 000896, виданий 07.07.1995 р. Київським РО УМВС України в Донецькiй обл., громадянин України, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 3 (три) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%. Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 31.07.2014р. по 31.03.2015р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.03.2015ОбраноГенеральний директорТкача Iгоря ВасильовичаТТ, 171794, 02.08.2013, Печерським РВ ГУ ДМС України в м.Київ0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 27 березня 2015 р. Протоколом № 2 прийняте рiшення про:обрання Генеральним директором товариства п. Ткача Iгоря Васильовича паспорт ТТ 171794, виданий 02.08.2013р. Печерським РВ ДМС України в м.Київ, громадянин України, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 3 (три) роки,з 01 квiтня 2015р. Частка у статутному капiталi – 00,00%, Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: заступник генерального директора ЗАТ «А/Т Глини Донбасу», директор зi стратегiчного розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.