ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 01.08.2014

Особлива інформація на 01.08.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГенеральний директорГордiєнко Денис ГеннадiйовичВА, 000896, 07.07.1995р.Київським РО УМВС України в Дон.обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 31 липня 2014 р. Протоколом № 5 на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийняте рiшення про: припинення повноважень Генерального директора п. Гордiєнка Дениса Геннадiйовича у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень паспорт ВА 000896, виданий 07.07.1995 р. Київським РО УМВС України в Донецькiй обл., громадянин України, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 3 (три) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%, Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: Заступник директора представництва "ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед". Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.07.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обґрунтування змiн у персональному складi посадової осiби: необхiднiсть виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн.
д/нОбраноГенеральний директорГордiєнко Денис ГеннадiйовичВА, 000896, 07.07.1995, Київським РО УМВС України в Дон.обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 31 липня 2014 р. Протоколом № 5 на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийняте рiшення про: обрання Генеральним директором товариства п. Гордiєнка Дениса Геннадiйовича паспорт ВА 000896, виданий 07.07.1995 р. Київським РО УМВС України в Донецькiй обл., громадянин України, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 3 (три) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%, Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: Заступник директора представництва "ВББ Iстерн Юроп Лiмiтед". Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.07.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обґрунтування змiн у персональному складi посадової осiби: необхiднiсть виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.