ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 01.08.2014

Особлива інформація на 01.08.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гордiєнко Денiс Генадiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

01.08.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 85053, с.Дорожнє,Добропiльський р-н,Донецька обл., ст.Мерцалово
4. Код за ЄДРПОУ 23354002
5. Міжміський код та телефон, факс (0626)668800, (0626)668806
6. Електронна поштова адреса Olga.Syrovatko@sibelko.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

01.08.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.clays.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

01.08.2014

(дата)