ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 16.04.2019

Особлива інформація на 15.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

115.04.201910584970.900498320.0002124.131
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру, гранична сукупна вартiсть правочинiв: 15.04.2019 року, черговими рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ", було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення до "15" квiтня 2020 року включно, в тому числi шляхом пролонгацiї дiючих та/або укладення нових договорiв з будь-якими юридичними та фiзичними особами незалежно вiд їх форм власностi, наступного характеру: договори щодо купiвлi-продажу глини, шпату; договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу; договори послуг з проведення робiт зi знiмання верхнього слою 'рунтових порiд та рекультивацiї, згiдно планiв кар'єрних робiт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числi договори з перевезення вантажiв залiзничним (по/через територiю України, країн СНД та територiєю третiх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робiт; договори виконання перевантажувальних робiт та складських робiт в портах; договори на проведення технiчного обслуговування та ремонтних робiт устаткування, що належить Товариству; за умови що гранична сукупна вартiсть кожного типу договору не повинна перевищувати еквiвалент в розмiрi 35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) Євро за курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення такого договору. Гривневий еквiвалент на дату прийняття рiшення, становить 1 058 497 090 гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 498320 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2124,1313% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук, "утрималися" вiд прийняття рiшення - 0 штук.