ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 16.04.2019

Особлива інформація на 15.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

115.04.2019126169139.00003.05.2019 - 15.10.2019безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: Рiшення прийнято черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 15.04.2019 року (Протокол № 1 вiд 15 квiтня 2019 року). 15.04.2019 року Наглядовою радою ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, а саме: 03.05.2019 року, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 03.05.2019 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн):Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення (Протокол № 1 вiд 15 квiтня 2019 року) про виплату дивiдендiв за 2018 рiк, в сумi 126 169 139 (сто двадцять шiсть мiльйонiв сто шiстдесят дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 03.05.2019 року в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 15 жовтня 2019 року. Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну систему та/або безпосередньо акцiонерам): безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: Товариство може здiйснювати виплату дивiдендiв акцiонерам шляхом виплати всiєї суми кiлькома частками протягом строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Виплати проводяться частинами до 20-го числа поточного календарного мiсяця проведення виплати. Якщо день виплати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, виплата переноситься на перший наступний робочий день. Виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно.