ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Особлива інформація на 11.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

111.04.2018178837089.00030.04.2018 - 11.10.2018безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 11.04.2018 року (Протокол №1 вiд 11 квiтня 2018 року). Дата прийняття Наглядовою радою акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати: 11.04.2018 року (Протокол № 6/18 вiд 11 квiтня 2018 року). Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 30.04.2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): 178 837 089,00 грн. Строк виплати дивiдендiв: з 30.04.2018 року в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 11.10.2018року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення (Протокол №1 вiд 11 квiтня 2018 року) про виплату дивiдендiв за 2017 рiк, в сумi 178 837 089 (сто сiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот тридцять сiм тисяч вiсiмдесят дев'ять) гривень 00 копiйок. Порядок виплати дивiдендiв: Товариство може здiйснити виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками протягом всього строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв Загальними зборами акцiонерiв. При виплатi Товариством дивiдендiв частками, такi виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно.