ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Особлива інформація на 11.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

111.04.20181123792.210455265.000246.844
Зміст інформації:
11.04.2018 року, черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (далi - Товариство) (Протокол №1 вiд 11.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення до 11.04.2019 року включно. Даним рiшенням попередньо надано згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв: будь-яких договорiв, в тому числi шляхом пролонгацiї дiючих та/або укладення нових договорiв з будь-якими юридичними та фiзичними особами незалежно вiд їх форм власностi, наступного характеру: договори щодо купiвлi-продажу глини, композиту, шпату; договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу; договори послуг з проведення робiт зi знiмання верхнього слою грунтових порiд та рекультивацiї, згiдно планiв кар'єрних робiт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числi договори з перевезення вантажiв залiзничним (по/через територiю України, країн СНД та територiєю третiх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робiт; договори виконання перевантажувальних робiт та складських робiт в портах; договори на проведення технiчного обслуговування та ремонтних робiт устаткування, що належить Товариству; за умови що гранична сукупна вартiсть кожного типу договору не повинна перевищувати еквiвалент в розмiрi 35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) Євро за курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення такого договору. Гривневий еквiвалент на дату прийняття рiшення за офiцiйним курсом Нацiонального банку України становить 1123792,21 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 455265 тис. гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 246,84353%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук, "утрималися" вiд прийняття рiшення - 0 штук.