ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 01.02.2018

Особлива інформація на 30.01.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.01.2018ОбраноГенеральний директорТкач Iгор ВасильовичТТ, 171794, 02.08.2013, Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30 сiчня 2018 року (Протокол № 2/18 вiд 30 сiчня 2018 року) продовжено термiн дiї повноважень Генерального директора Товариства Ткача Iгоря Васильовича (громадянин України, паспорт ТТ 171794, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi, 02 серпня 2013 року) з 01 квiтня 2018 року на строк 3 (три) роки до 01 квiтня 2021 року включно, у зв'язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог Статуту. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 01 квiтня 2015 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор зi стратегiчного розвитку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", директор з розвитку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", Генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.