ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 01.02.2018

Особлива інформація на 30.01.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Ткач Iгор Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 85053, Донецька область, Добропiльський район, селище Дорожнє, станцiя Мерцалово
4. Код за ЄДРПОУ 23354002
5. Міжміський код та телефон, факс (044)4903318, (044)4903317
6. Електронна поштова адреса Iryna.Vitvitska@sibelco.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

30.01.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№22, Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

01.02.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://clays.prat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

01.02.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}